ඕසෝන්

  • Oxygen Generator Ozone

    ඔක්සිජන් උත්පාදක ඕසෝන්

    ඕසෝන් උත්පාදක යන්ත්රයේ ඇන්ජල්බිස් ඔක්සිජන් සාන්ද්ර විසඳුම. ඇන්ජල්බිස් ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රකයට ඕසෝන් උත්පාදක යන්ත්‍රයට ඔක්සිජන් සැපයීමෙන් ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය. විෂබීජහරණය, ​​ගන්ධය ඉවත් කිරීම, ආහාර සංරක්ෂණය සහ ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඕසෝන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.