කාර්මික

  • Industrial Use PSA Oxygen Generator

    කාර්මික භාවිතය PSA ඔක්සිජන් උත්පාදක

    කාර්මික භාවිතය PSA ඔක්සිජන් උත්පාදක යන්ත්‍රය ලෝහ උණු කිරීම, වීදුරු කලා නිර්මාණ සැකසීම, සංයෝග ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව, අපජල පවිත්‍රකරණය වැනි කර්මාන්තශාලා යෙදුම්වල සැබෑ ඉල්ලුමට අතිරේකව අඛණ්ඩ පිරිසිදු ඔක්සිජන් සපයයි. ආරක්ෂිත ගබඩා කිරීම සහ ප්රවාහනය, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, පහසු මෙහෙයුම් සහ පැහැදිලි භාවිතය - වටිනාකම් කාර්යක්ෂමතාව