ඇක්වාටෙක්

  • Oxygen Generator Aquatec

    ඔක්සිජන් උත්පාදක ඇක්වාටෙක්

    ඇන්ජල්බිස් ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක ජලජ යෙදුම සඳහා විසඳුමකි. මෙය ජලජීවී වගාවේ භාවිතා කළ හැකි සහ වෙනත් ඕනෑම ඔක්සිජන් සැපයුම් ප්‍රභවයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි ආරක්ෂිතම හා විශ්වාසදායක ඔක්සිජන් ප්‍රභවයකි. ජලයේ ඇති ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය ප්‍රමාණවත් වන අතර එය මත්ස්‍යයන්ගේ වර්ධනයට ප්‍රයෝජනවත් වේ. බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය අඩු කරයි, එමගින් මසුන්ගේ tivity ලදායිතාව වැඩි දියුණු කරයි. ජලජීවී වගාව සහ මාළු නිෂ්පාදනය සඳහා ඉහළ ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය වැදගත් වේ.