AngelBiss සමූහය

AngelBiss සමූහය ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ නිත්‍ය නිවෙස් භාවිත ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණ, වෛද්‍ය අධි පීඩන ඔක්සිජන් උත්පාදක සහ කාර්මික විශාල ප්‍රවාහ ඔක්සිජන් සැපයුම් ජනක නිෂ්පාදනය සහ සංවර්ධනය කෙරෙහි ය.දේශීය වෛද්‍ය උපකරණ සැපයුම් දාම සම්පූර්ණ කිරීම, ද්‍රව්‍යමය පිරිවැය අඩු කිරීම, ලොව පුරා නව රැකියා උත්පාදනය කිරීම ඉලක්කයයි

AngelBiss Group Global Joint Venture Layout 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, United States
AngelBiss Healthcare Ltd, ජර්මනිය
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malaysia/Singapore
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, China
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, India
AngelBiss Medical Technology Ltd, කෙන්යාව
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey