එකම හවුල්කාරිත්වය

එකම හවුල්කාරිත්වය

ඇන්ජල්බිස් 2017 සිට ගෝලීය වශයෙන් බෙදාහරින්නන් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත කරයි. මෙන්න එකම බෙදාහරින්නන්.

ඔක්සිජන් සාන්ද්රණය සඳහා:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

ඉන්දියාව

ඉරාකය

මැලේසියාව

තායිලන්තය

නේපාලය

චූෂණ යන්ත්‍රය

Thailand
Pakistan
Iraq

තායිලන්තය

පාකිස්තානය

ඉරාකය

උපායමාර්ගික ව්‍යාප්තිය

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

ඉන්දියාව

ඉරාකය

මැලේසියාව

නෙදර්ලන්තය

යුක්රේනය